×
اطلاعات بیشتر باشه، مرسی برای ارائه بهترین تجربه کاربری به شما، ما از کوکی ها استفاده میکنیم

gegli

مکثی برای زندگی

× سلام به شما دوست گرامی خیلی خوش اومدین امیدوارم مطالب نظرتون رو جلب کنه
×

آدرس وبلاگ من

sepidak.gegli.com

آدرس صفحه گوهردشت من

gegli.com/mostafahamvatan

لیست دوستان

بخون بدک نیست

                           داستان  دانشجویان
 یک روزاستاددانشگاه به هر کدام از دانشجویان کلاس یک بادکنک باد شده و یک سوزن داد و گفت یک دقیقه فرصت دارید بادکنکهای یکدیگر را بترکانید هرکس بعد از یکدقیقه بادکنکش را سالم تحویل داد برنده است.
      مسابقه شر وع و بعداز یکدقیقه من و چهار نفر دیگه با بادکنک سالم برنده شدیم.
     سپس استاد رو به دانشجویان کرد و گفت :من همین مسابقه را در کلاس دیگری برپا کردم و همه کلاس برنده شدند زیرا هیچکس بادکنک دیگری را نترکاند چراکه قرار بود بعداز یک دقیقه هرکس بادکنکش سالم ماند برنده باشد که اینچنین هم شد.!
      ما انسانها دراین جامعه رقیب یکدیگر نیستیم و قرار نیست ما برنده باشیم و دیگران بازنده.
   قرار نیست خوشبختی خود را با تخریب دیگران تضمین کنیم.
   میتوانیم باهم بخوریم.باهم رانندگی کنیم. باهم شاد باشیم. باهم�........باهم.......�
   پس چرا بادکنک دیگری را بترکانیم؟
........ΠΠ................[]....[]..........@.....................@
........ΠΠ...........[]..............[]......@..................@...
........ΠΠ.........[]..................[]......@..............@.....
........ΠΠ.........[]..................[]........@..........@.....
........ΠΠ...........[]..............[]............@.....@.......
........ΠΠ................[]....[].....................@.......
.............................()()()()()()()().......................
.............................()........................................
.............................()........................................
.............................()()()()()()()()........................
.............................()..........................................
.............................()..........................................
.............................()()()()()()()().........................
جمعه 22 اسفند 1393 - 11:33:29 AM

ورود مرا به خاطر بسپار
عضویت در گوهردشت
رمز عبورم را فراموش کردم
نظر ها

http://azar0077.gegli.com

ارسال پيام

چهارشنبه 27 اسفند 1393   1:32:25 PM

Likes 1

 ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´¶¶
´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´´´´¶´´´´´¶´´´´¶¶´´´´´¶¶´´´´¶¶´´´´´¶¶
´´´´´¶´´´´´¶´´´¶¶´´´´´´¶¶´´´´¶¶´´´´´´´¶¶
´´´´´¶´´´´¶´´¶¶´´´´´´´´¶¶´´´´¶¶´´´´´´´´¶¶
´´´´´´¶´´´¶´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´´¶´´´´´´´´´´´´¶´¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶
´´¶¶´´´´´´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶
´¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶´´´´´´´´¶¶´´´´´´´¶¶
´¶´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´¶¶
´¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´¶¶´´´´´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

http://sepidak.gegli.com

ارسال پيام

یکشنبه 24 اسفند 1393   2:47:45 PM

Likes 1

 

http://fatima-m.gegli.com

ارسال پيام

یکشنبه 24 اسفند 1393   1:56:34 PM

Likes 1

http://sargashteh.gegli.com

ارسال پيام

جمعه 22 اسفند 1393   8:31:11 PM

Likes 1

 خیلی جالب بود.تا حالا اینطوری به قضیه نگاه نکرده بودم.ممنون

آمار وبلاگ

30693 بازدید

16 بازدید امروز

9 بازدید دیروز

50 بازدید یک هفته گذشته

Powered by Gegli Social Network (Gohardasht.com)

آخرين وبلاگهاي بروز شده

Rss Feed

Advertisements

Copyright ©2003-2023 Gegli Social Network (Gohardasht) - All Rights Reserved

Developed by Mohammad Hajarian

Powered by Gohardasht.com | MainSystem

در Google Play دریافت کنید