×
اطلاعات بیشتر باشه، مرسی برای ارائه بهترین تجربه کاربری به شما، ما از کوکی ها استفاده میکنیم

gegli

مکثی برای زندگی

× سلام به شما دوست گرامی خیلی خوش اومدین امیدوارم مطالب نظرتون رو جلب کنه
×

آدرس وبلاگ من

sepidak.gegli.com

آدرس صفحه گوهردشت من

gegli.com/mostafahamvatan

لیست دوستان

زن زیرک

خاطرات بچگی  داستان 1

ﻣﺎ ﯾﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ و داداﺷﻢ ﺧﯿﻠﯽ ازش ﺑﺪﻣﻮن ﻣﯿﻮﻣﺪ. ﯾﻪ روز اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺮﯾﺾ ﺷﺪ و ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﯾﻪ ﺟﻌﺒﻪ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﺼﺮ ﺑﺮﻩ ﻣﻼﻗﺎﺗﺶ. ﻣﻦ و داداﺷﻢ ﯾﻮاﺷﮑﯽ رﻓﺘﯿﻢ ﺳﺮاغ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﻫﺎ و دوﻧﻪ دوﻧﻪ ﻟﯿﺴﺸﻮن زدﯾﻢ و ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ ﺳﺮ ﺟﺎش ﮐﻪ ﻣﺜﻼ ﺧﺎﻧﻤﻪ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﻫﺎی ﻟﯿﺲ زدﻩ ﻣﺎ رو ﺑﺨﻮرﻩ و ﻣﺎ دﻟﻤﻮن ﺧﻨﮏ ﺷﻪ. ﻋﺼﺮ ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ رﻓﺖ در ﺧﻮﻧﻪ ﺷﻮن، اﻣﺎ ﺧﺎﻧﻤﻪ ﺧﻮﻧﻪ ﻧﺒﻮد. ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﻫﻢ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ رو آورد و ﮔﻔﺖ ﺧﺎﻧﻤﻪ ﻧﺒﻮد، ﺧﻮدﻣﻮن اﯾﻨﻮ ﺑﺨﻮرﯾﻢ!!! ﺣﺎﻻ ﻣﻦ و داداﺷﻢ .ﻣﻮﻧﺪﻩ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﺪوم ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ رو ﻣﻦ ﻟﯿﺲ زدم و ﮐﺪوم رو اون

 

                            زن زیرک&&&&&ت&&&&&

مردی با همسرش در خانه تماس گرفت و 

ﮔﻔﺖ:ﻋﺰﯾﺰم ازﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺑﺎ رﺋﯿﺲ و ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ازدوﺳﺘﺎﻧﺶ ﺑﺮای ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮی .ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﺮوﯾﻢ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ آﻧﺠﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ارﺗﻘﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮش ﺑﻮدم ﺑﮕﯿﺮم ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻟﻄﻔﺎ ﻟﺒﺎس ﻫﺎی ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺮدار و وﺳﺎﯾﻞ ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮی ﻣﺮا ﻫﻢ آﻣﺎدﻩ ﮐﻦ ﻣﺎ از ادارﻩ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد و ﻣﻦ ﺳﺮ راﻩ وﺳﺎﯾﻠﻢ را از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮاﻫﻢ داﺷﺖ .راﺳﺘﯽ اون ﻟﺒﺎس ﻫﺎی راﺣﺘﯽ اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ آﺑﯽ رﻧﮕﻢ را ﻫﻢ ﺑﺮدار .زن ﺑﺎ ﺧﻮدش ﻓﮑﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﯾﮏ ﮐﻤﯽ ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ دﻗﯿﻘﺎ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮش ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد اﻧﺠﺎم داد ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺮد ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ آﻣﺪ ، ﯾﮏ ﮐﻤﯽ ﺧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ . ﻣﯽ رﺳﯿﺪ اﻣﺎ ﻇﺎﻫﺮش ﺧﻮب وﻣﺮﺗﺐ ﺑﻮد ﻫﻤﺴﺮش ﺑﻪ او ﺧﻮش آﻣﺪ ﮔﻔﺖ و از او ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ او ﻣﺎﻫﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ ؟ ﻣﺮد ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﻣﺎﻫﯽ ﻗﺰل آﻻ،ﭼﻨﺪ ﺗﺎﯾﯽ . ﻣﺎﻫﯽ ﻓﻠﺲ آﺑﯽ و ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻢ ارﻩ ﻣﺎﻫﯽ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ اﻣﺎ ﭼﺮا اون ﻟﺒﺎس راﺣﺘﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدم ﺑﺮاﯾﻢ ﻧﮕﺬاﺷﺘﯽ ؟ زن ﺟﻮاب داد : ﻟﺒﺎس ﻫﺎی راﺣﺘﯽ رو ﺗﻮی ﺟﻌﺒﻪ وﺳﺎﯾﻞ . ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮﯾﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد

........................().........................().....................

.....................................[]..................................

...............Π..........................................Π...........

.................Π....................................Π...............

.....................Π..........................Π.....................

..............................Π..........Π............................

.........................................................................

دوشنبه 18 اسفند 1393 - 12:34:14 PM

ورود مرا به خاطر بسپار
عضویت در گوهردشت
رمز عبورم را فراموش کردم
نظر ها

http://tinajoon.gegli.com

ارسال پيام

سه شنبه 19 اسفند 1393   7:47:39 PM

Likes 1

 

آمار وبلاگ

30691 بازدید

14 بازدید امروز

9 بازدید دیروز

48 بازدید یک هفته گذشته

Powered by Gegli Social Network (Gohardasht.com)

آخرين وبلاگهاي بروز شده

Rss Feed

Advertisements

Copyright ©2003-2023 Gegli Social Network (Gohardasht) - All Rights Reserved

Developed by Mohammad Hajarian

Powered by Gohardasht.com | MainSystem

در Google Play دریافت کنید